+47 958 10 155 post@nfts.no

Vedtekter

Vedtatt på Landsmøte 4. Februar 1985. Revidert 1/11-91, 23/10-94, 21/11-98, 26/8-00, 29. april 2001, 27. april 2003, 17. april 2004, 14. april 2007, 12. april 2008, 18. april 2009, 24. april 2010 og 20. april 2013, 1.mai 2015

§1 Formål

Norsk forening for tuberøs sklerose er en landsomfattende organisasjon for alle som har diagnosen Tuberøs sklerose kompleks, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte med medisinsk og/eller sosiale interesser for gruppen. Medlemskap tegnes individuelt. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid, ved å:

 1. Drive opplysningsvirksomhet og stimulere til forskning.
 2. Delta i TS- Norden, TS Europa, TSI, FFO og andre organisasjoner, nasjonale og internasjonale som er relevante for å oppnå foreningens målsettinger.
 3. Bidra til å opprettholde et eget nasjonalt kompetansesenter med fokus på Tuberøs sklerose kompleks.
 4. Drive likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til mestring av hverdagen. Inkluderer å arrangere minst en samling for foreningens medlemmer hvert år.
 5. Gi ut medlemsbladet TS-Kvarten.

§2 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

 • mennesker med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks
 • foreldre, søsken og andre pårørende til mennesker med diagnosen
 • fagfolk og andre interesserte

Det er adgang til å tegne individuelle medlemskap for alle innen en husstand.

§ 3 Kontingent

Kontingenten vedtas av Landsmøtet

§ 4 Foreningens økonomiske grunnlag

Foreningens økonomiske grunnlag søkes dekket gjennom kontingent og offentlige tilskudd.

§ 5 Organisasjon

Foreningens oppbygging:

 1. Landsmøtet
 2. Styret
 3. Arbeidsutvalget
 4. Fylkeskontakter
 5. Foreningens råd

§ 6 Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal avholdes hvert år innen 30.mai på sted fastsatt av styret.

 1. Adgang til Landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen og som har betalt kontingent.
 2. På Landsmøtet har de stemmerett som har fylt 15 år og er medlem av foreningen.
 3. Innkalling til Landsmøtet skal være medlemmene i hende senest 6 uker før møtet. Saksliste skal sendes medlemmene 14 dager før Landsmøtet.
 4. Saker som ønsket fremmet på Landsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før møtet.
 5. Landsmøtet er beslutningsdyktig i et hvert henseende når det er innkalt i henhold til foreningens vedtekter.
 6. Landsmøtet kan bare behandle de saker som står på agendaen. Alle vedtak med unntak av bestemmelsene under §§ 14 og 15 treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har foreningen leder dobbeltstemme.
 7. Valg omtales særskilt under § 13 i vedtektene
 8. Landsmøtet skal behandle følgende saker
 9. Godkjenning av innkalling
 10. Valg av møteleder, referenter og tellekorps
 11. Godkjenning av dagsorden
 12. Årsmelding avsluttet 31.12
 13. Revidert regnskap avsluttet 31.12
  Regnskapsåret skal følge kalenderåret
 14. Fastsettelse av kontingent
 15. Budsjett
 16. Innkomne saker
 17. Valg av styre
 18. Valg av valgkomité
 19. Valg av revisor

§ 7 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 2 måneder etter at minst 10 % av stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 8 Foreningens styre

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret velges av landsmøtet. Styreleder velges ved egen avstemning. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen.  Styrets leder, flertallet av styremedlemmene og varamedlemmene må ha tuberøs sklerose eller være pårørende til personer med denne diagnosen

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme

§ 9 Foreningens arbeidsutvalg

Styret har anledning til å oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Flertallet i AU må enten ha tuberøs sklerose eller være pårørende til personer med denne sykdommen. AU skal behandler løpende saker mellom styremøtene og utføre pålagte oppgaver i tråd med de fullmakter styret til enhver tid gir.

§ 10 Fylkeskontakter

Norsk forening for tuberøs sklerose skal ha fylkeskontakter i alle fylker. Fylkeskontaktenes oppgave er å være likemenn og kontaktledd med foreningens medlemmer i fylket. Fylkeskontaktene utnevnes av styret. Fylkeskontaktene må enten ha  tuberøs sklerose eller være pårørende til personer med denne diagnosen. Dersom det er formålstjenlig kan fylkeskontaktene utvides og etableres som fylkeslag.

§ 11 Foreningens råd

Foreningen skal ha et eget Råd på 5 personer som skal bistå i spørsmål knyttet til områder som vedrører:medisinske,etiske og sosialpolitiske tema. Styret kan også be Rådet om bistand i andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Rådet oppnevnes av styret. Oppnevningsperioden er to år. Flertallet av de som oppnevnes må enten ha tuberøs sklerose eller være pårørende til personer med denne diagnosen.

Rådet kan suppleres i enkeltsaker der det kan være formålstjenlig.

Rådet konstituerer seg selv.

§ 12 Revisor

Landsmøtet velger revisor. Vedkommende må være registrert eller statsautorisert revisor

§ 13 Valg

Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet kandidater til styret og til ny valgkomité. Styret skal overfor landsmøte fremme forslag til revisor. Valgkomitéens innstilling skal sendes styret minst to uker før landsmøtet. Valgkomitéen legger fram sin innstilling på landsmøtet, og møtedirigenten leder valgene under landsmøtet.

Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets stemmeberettigede medlemmer krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalget også stemmelikhet, er leders stemme avgjørende.

§ 14 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer og velges av Landsmøtet for 2 år av gangen. Minst en av valgkomitéens medlemmer skal være foreldre/pårørende til en person med diagnosen Tuberøs sklerose kompleks.

§ 15 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare foretas av Landsmøtet. For å oppløse foreningen må minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene være tilstede eller være representert ved vitterlighetsbekreftet skriftlig fullmakt

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene krever 2/3 flertal